Đơn vị đang công tác

CHUYỂN ĐẾN

Đơn vị xin chuyển đến

Thông tin cá nhân

Thông tin trình độ chuyên môn: (Căn cứ vào bằng tốt nghiệp)

Thông tin quan hệ gia đình

Thông tin quá trình bản thân

Thông tin về lương: (Căn cứ vào Quyết định lương hiện hưởng)